Malstrom, Malstrom, Moskienstoumen - Lofotenovi otoki